วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Toshino เช็คให้ชัวร์ ทั่วโรงเรียน” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
กับนักเรียน เสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องการใช้งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการป้องกัน
อันตรายเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย