มาตรฐานชุดสายพ่วง มอก.2432-2555
การสร้างชุดสายพ่วง ประกอบด้วย
1. เต้ารับ
– เป็นเต้ารับ 3 รูเสียบ มีขั้วสายดิน มาตรฐานประเทศไทย ( เต้ารับ Universal ไม่สามารถใช้ได้ )
– มีตัวปิดช่อง ( Shutter ) ซึ่งเมื่อเสียบขาปลั๊กรูเดียวไม่สามารถเสียบลงได้ ต้องเสียบ 2 ขาพร้อมกันเท่านั้น
– มีสัญลักษณ์ Marking ระบุทางเดินกระแสไฟฟ้า ( N , L , G )
– มาตรฐานอ้างอิง มอก.166-2549 และ มอก. 2162-2556

2. เต้าเสียบ
– เป็นแบบ 3 ขากลม ซึ่งเป็นเต้าเสียบ 2 ขั้ว พร้อมขั้วสายดิน มีฉนวนกันกระแสไฟฟ้าที่โคนขาปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันการสัมผัสโคนขาปลั๊กไฟ
– ขาทั้ง 3 ขา ต้องไม่สามารถหมุนออกได้
– กระแสของเต้าเสียบต้องไม่น้อยกว่าเต้ารับ ( แอมแปร์ )
– แรงดันเต้าเสียบและเต้ารับต้องเท่ากัน
– มี Marking ระบุ ผู้ผลิต , รหัสสินค้า , แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด ( 250V ) , กระแสไฟฟ้า ( แอมแปร์ ) , ทางเดินกระแสไฟฟ้า ( N , L , G ) และเลขที่ มอก.166-2549
– มาตรฐานอ้างอิง มอก.166-2549

3. สายไฟฟ้า
– ต้องใช้สายไฟชนิดกลม และมี 3 ขั้วเท่านั้น ( สาย VCT หรือ IEC53 60227 )
– แรงดันไฟฟ้าของสายไฟต้องไม่ต่ากว่าของเต้ารับและเต้าเสียบ
– มี Marking ระบุ ผู้ผลิต , รหัสชนิดของสายไฟ ( IEC53 ) , แรงดันไฟฟ้าที่กาหนด ( 300/500V ) , จานวนแกนและพื้นที่หน้าตัด ( sq.mm ) , อุณหภูมิสูงสุดของตัวนาบนสายไฟ ( 70˚C ) และ เลขที่ มอก.11-2553
– มาตรฐานอ้างอิง มอก.11-2553

4. อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
– จานวนเต้ารับตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ( 2 ช่อง มีหรือไม่มีก็ได้ )
– อุปกรณ์ที่ใช้ได้ คือ Circuit Breaker หรือ Circuit Switch ( Fuse ใช้ไม่ได้ )
– กระแสไฟฟ้าที่กาหนดของอุปกรณ์ป้องกันต้องไม่เกินที่กาหนดในชุดสายพ่วง
– มาตรฐานอ้างอิง IEC60934

5. สวิตช์ไฟฟ้า
– เป็นอุปกรณ์เสริม จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่ถ้าใส่ต้องมีมาตรฐานบังคับ
– มาตรฐานอ้างอิง มอก.824-2551 หรือ IEC61058

6. เครื่องหมายและฉลาก ที่ต้องระบุ
– กระแสไฟฟ้า ( แอมแปร์ )
– แรงดันไฟฟ้า ( โวลต์ )
– เครื่องหมายการค้า
– รุ่นสินค้า
– กาลังไฟฟ้าสูงสุด ( วัตต์ )

7. รายละเอียด อื่นๆ
– ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
– น๊อตต้องไม่เป็นหัว 4 แฉก หรือหัวแบน
– USB ใส่ได้ ยังไม่มีมาตรฐานบังคับ
– MOV ( Surge Protection ) ยังไม่มีมาตรฐานบังคับ
– โรงงานต้องผ่านการตรวจมาตรฐาน ก่อนผลิตสินค้า มอก.
– ผลิตภัณฑ์ต้องได้ IP20 ป้องกันสิ่งแปลกปลอมตั้งแต่ขนาด 12.5 มม. เข้าไปได้