0
Cart
  • No products in the cart.
TOSHINO
LIVING
SIMPLICITY

ผู้ผลิตและจำหน่ายปลั๊กไฟ ปลั๊กแปลง ล้อไฟ และรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน

บริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด (TOSHINO) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 เป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มรางปลั๊กไฟ ปลั๊กเดินทาง และปลั๊กต่อพ่วงใช้งานภายในและนอกอาคาร รายแรกๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังพัฒนากลุ่มล้อเก็บสายไฟที่ใช้กับอุตสาหกรรม กลุ่มไฟส่องสว่าง และอีกมากมาย เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตผู้บริโภค เน้นการทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ภายใต้ concept “Living Simplictiy” (TOSHINO)

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราใส่ใจทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับพันธมิตรทางการค้าเรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับ และมีสินค้าวางจำหน่ายครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

TOSHINO
factory
R&D

ในปี พ.ศ 2557 TOSHINO ได้ก่อตั้งโรงงานขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับพื้นที่บริษัทกว่า 10,000 ตารางเมตร

เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ และรักษา มาตรฐานคุณภาพสินค้าในระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบ การผลิต การขาย วิจัย และพัฒนา(R&D)และการบริการหลังการขาย

AWARDS

ปี 2011

เกียรติบัตรจากคณะกรรมการ
การส่งเสริมการลงทุน BOI

ปี 2012

รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม
Business Excellence Awards