🌈 CE เป็นอักษรย่อที่เราเห็นได้ทั่วไปบนสินค้าและอุปกรณ์ของใช้มากมายหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

💬 แต่จะรู้หรือไม่ว่าสัญลักษณ์ CE ที่เราเห็นมีความหมายต่างกันสิ้นเชิง

▶️ CE หรือ CE Marking หรือการประทับตรา (ตัวอักษรย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า “Conformite Europeene” ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ “European Conformity”) เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสินค้านั้นมีการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม EU เพื่อให้ผู้บริโภคใน EU มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้สินค้าและการจัดการตามมาตรการพิทักษ์รักษาและลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม

▶️ แต่CE หรือ China Export แปลตรงๆคือเป็นสินค้าที่ส่งออกจากจีน แค่นั้นไม่มีมาตรฐานใดๆรองรับ

#Toshino 
#เลือกปลั๊กที่ใช่ตามไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ
#TIS2432-2555
#เกร็ดความรู้มอก.